ผู้บริหาร

หน่วยศึกษานิเทศก์

ฝ่ายแผนงานและโครงการ

ส่วนบริหารการศึกษา

ฝ่ายบริหารการศึกษา

ฝ่ายกิจการโรงเรียน

ฝ่ายวิชาการ

ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย

ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ฝ่ายกิจกรรมเด็กเยาวชน