รับแจ้งข้อมูลทุจริต ประพฤติมิชอบ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

***หมายเหตุ : ข้อมูลใด ๆ ที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้ เทศบาลจะเก็บรักษาและปกปิดไว้เป็นความลับ