ผู้บริหาร

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา