ผู้บริหาร

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา