ผู้บริหาร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

ฝ่ายพัฒนาชุมชน

ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม