ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้นายชัยชนะ ผลาพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ห้องประชุมมงคล เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

โครงการดังกล่าว สำนักการศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2566 เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้เป็นไปตามวัยเต็มศักยภาพทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาได้ตามมาตรฐานที่กำหนด การสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย พัฒนาหลักสูตรและระบบจัดการในการเรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจำวันและกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย