ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2565

วันที่ 1ตุลาคม 2565 เวลา 14.00น. ที่ผ่านมา ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ออกตรวจเยี่ยม พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยจากชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ที่มาอาศัยตามศูนย์พักพิงชั่วคราว ที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษจัดเตรียมให้พี่น้องประชาชน พร้อมกัน 5 จุด ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชน