ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2565

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ ร่วมซ้อมแผน การรับมือกรณีตกอยู่ในสถานการณ์ กราดยิง Active shooter หนี ซ่อน สู้ ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ 121) สังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยมีหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ 121) ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ ร่วมในการซ้อมแผนเผชิญเหตุในครั้งนี้

ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีนโยบายให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักหลัก “หนี-ซ่อน-สู้” หรือ “Run Hide Fight” ซึ่งเป็นหลักสากลที่ FBI และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในหลายๆ ประเทศ นำมาใช้แนะนำประชาชนในการเอาชีวิตรอดในเหตุกราดยิง

สำหรับการซ้อมแผนในครั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้ความรู้ รวมถึงการซักช้อม เผชิญเหตุการณ์กราดยิง (Active shooter) สอนการรับมือในสถานการณ์ การกราดยิง ด้วยหลัก การวิ่ง การซ่อน การสู้ เน้นย้ำให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยหลักของการสู้ จะสู้ได้ก็ต่อเมื่อหมดหนทางที่จะทำการ “วิ่ง” หรือ “ซ่อน” แล้ว จึงทำการสู้ โดยใช้สิ่งของใกล้ตัวที่พอจะเป็นอาวุธได้ เพื่อเป็นการป้องกันตนเองเมื่ออยู่ในสถานการณ์คับขันและไม่ปลอดภัย

ในโอกาสเดียวกันนี้ ตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ ได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ 121) ที่ได้สนับสนุนเข้าร่วม และผ่านหลักสูตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด โดยใช้หลักการป้องกันนำหน้าการปราบปรามมุ่งเน้น กลุ่มผู้มีโอกาส เข้าไปใช้ยาเสพติด ให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด และใช้ปรัชญาของการศึกษาแผนใหม่ ที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ตลอดจน จัดให้มีกิจกรรม ที่ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มีส่วนร่วม ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก