การตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
( Local Performance Assessment : LPA )
5 ด้าน ประจำปี 2566

แบบประเมิน LPA