ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2565

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 น. ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายชัยชนะ ผลาพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ร่วมกับ ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ ออกจัดระเบียบสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งให้ความรู้ พนักงานขับรถโดยสาร จักรยานยนต์รับจ้าง เกี่ยวกับ ข้อระเบียบกฏหมาย พระราชบัญญัติ ด้านการจราจร และ กรมการขนส่งทางบก และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของสถานีขนส่งผู้โดยสาร ตามโครงการรณรงค์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2566

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในด้านกฏหมาย ข้อระเบียบต่างๆ แก่ผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสาร พนักงานขับรถโดยสาร จักรยานยนต์รับจ้าง รวมทั้งสร้างความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนผู้มารับบริการ