ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2565

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายชัยชนะ ผลาพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ร่วมกับ นางสาวดนูนารถ โลหะสาร ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สาขาศรีสะเกษ ส่งมอบโครงการ สร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ และผู้พิการ ประจำปี 2565 ให้แก่นางสาวสมสุข แซ่อึ้ง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 226/7 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นราษฎรอาศัยอยู่ในชุมชนมารีหนองแคน โดยเป็นผู้ด้อยโอกาสอาศัยอยู่กับบุตรสาว 2 คน มีรายได้จากการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ลูกสาวไม่มีรายได้ที่แน่นอน

ทั้งนี้เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สาขาศรีสะเกษ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจำนวน 1 หลัง หลังละ 50,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคหลังละ 4,000 บาท เพื่อพัฒนาคุณภาพชุมชนผู้ด้อยโอกาสด้านที่อยู่อาศัย ตามยุทธศาสตร์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือCSR ของธนาคาร