ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2565

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นางชนิตา พีรบวรเดช ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 เพื่อขอรับความเห็นชอบในญัตติต่างๆ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยมี ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ในโอกาสเดียวกันนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี ในวาระการบริหารเทศบาล ครบรอบปีที่ 1 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ