ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2567

วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น.

ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล พนักงานเทศบาล ออกเยี่ยมเด็กแรกเกิดและมารดาหลังคลอด ตามชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จำนวน 11 ราย และผู้สูงอายุ จำนวน 2 ราย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งให้ความรู้ในการเลี้ยงบุตรให้กับคุณแม่หลังคลอดและผู้ดูแลทารกแรกเกิด และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพร่างกายให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งโครงการดังกล่าวเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และเป็นการติดตามพัฒนาการของครอบครัวและเด็กในชุมชน ให้มีการพัฒนาที่เหมาะสมกับวัย และบิดามารดามีความรู้ในการดูแลลูกอย่างถูกวิธี เพื่อเป็นสังคมอบอุ่นและปลอดภัย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม