ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.

ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานประชุม หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรายงานและติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในด้านต่างๆ ของทุกสำนัก/กอง รวมทั้งเป็นการมอบนโยบายการทำงานเพื่อพัฒนาเมืองศรีสะเกษ ให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน และท้องถิ่นต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม