ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2567

วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น.

นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลใน ก.ท.จ.ศรีสะเกษ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 คน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ นายพิพัฒฬ์ นะรุน ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนเทศบาล ในครั้งนี้ จากนั้น ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2567 ทั้งนี้เพื่อเป็นการรับรองรายงานการประชุมในครั้งที่ผ่านมา รวมถึงรายงานสถานะการเงินการคลัง พิจารณาเสนอแผนดำเนินงานของสันนิบาตเทศบาล และร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนและท้องถิ่นต่อไป โดยมี นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล จากทั้ง 37 แห่ง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม