ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2567

วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น.

นายพิพัฒฬ์ นะรุน ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายพิพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ รองปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและรับฟังข้อเสนอแนะจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ในการดำเนินงานตามโครงการตามอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ รวมทั้งเกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนชุมชนทั้ง 47 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมประชุมประชาคมในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม