ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

วันที่ 2 พศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น.

ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการให้บริการของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี

ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลความปลอดภัย การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยมีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม