ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น.

ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเะกษ มอบหมายให้นายชัยชนะ ผลาพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการรับรองแผนชุมชนและสรุปผล ตามโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ณ ห้องประชุมมงคล กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมกันกำหนดแนวทางในการพัฒนาชุมชน ที่เกิดจากคนในชุมชนร่วมกันจัดทำขึ้นมา ซึ่งเป็นแผนที่มุ่งเน้นส่งเสริมประชาชนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน รับรู้และตระหนักถึงสภาพปัญหาความต้องการของตนเอง ร่วมกันคิดหาทางแก้ไขปัญหาด้วยกันโดยผ่านเวทีการประชุมประชาคม และให้ประชาชนในชุมชนสามารถกำหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนสามารถคิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจกำหนดแนวทางในการพัฒนาชุมชนด้วยตนเอง และเชื่อมโยงรองรับนโยบายการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม