ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น.

นายบุญเพ็ง ธานี ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมพิจารณาร่างรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมขุนแผน เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม