ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น.

ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายชัยชนะ ผลาพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 1/2566 ณ หอประชุมสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้ในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พ.ศ.2564 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566) รวมทั้งเป็นการชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน

โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล คณะกรรมการชุมชน จากทั้ง 47 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม