ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น.

ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายชัยชนะ ผลาพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นำคณะหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล เข้าร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดี แก่นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และนางสาวภคนันท์ ศิลาอาสน์ ภริยา ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

ในโอกาสเดียวกันนี้ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้พบปะและกล่าวขอบคุณ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ที่มาร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีในครั้งนี้ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม