ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

เรื่อง ออกเยี่ยมเด็กแรกเกิดและมารดาหลังคลอด ในชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จำนวน 29 ราย

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ออกเยี่ยมเด็กแรกเกิดและมารดาหลังคลอด ในชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จำนวน 29 ราย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้ง ให้ความรู้ในการเลี้ยงบุตรให้กับคุณแม่หลังคลอดและผู้ดูแลทารกแรกเกิด

ซึ่งโครงการดังกล่าวเทศบาลเมืองศรีสะเกษได้มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และเป็นการติดตามพัฒนาการของครอบครัวและเด็กในชุมชน ให้มีการพัฒนาที่เหมาะสมกับวัย และบิดามารดามีความรู้ในการดูแลลูกอย่างถูกวิธี เพื่อเป็นสังคมอบอุ่นและปลอดภัย