ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

เรื่อง การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) ประจำปีการศึกษา 2565

ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และห่างไกลยาเสพติด

โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู เข้าร่วมในพิธี