ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.

ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้นายคมสัน เพิ่มบุญ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้ในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พ.ศ.2564 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566) รวมทั้งเป็นการชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ในห้วงเดือนที่ผ่านมา โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล คณะกรรมการชุมชน จากทั้ง 47 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม