ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น.

ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายพิพัฒฬ์ นะรุน ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ นำหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล พนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service OSS) ผ่านระบบ Facebook Live ณ ห้องประชุมรับรอง และห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม