ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้นายพิพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ รองปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และนางสาวธนิดา วังขันธ์ รองปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

มอบป้ายรับรองมาตรฐาน ร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste Plus (CFGT) ให้กับร้านบ้านกลางซอย ที่ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร และผ่านการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามหลักเกณฑ์ของกรมอนามัย