ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.

นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในการมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 ในพื้นที่ 24 ชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จำนวน 1,724 ครัวเรือน เป็นเงิน 22,249,755 บาท ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของอุทกภัย และสร้างขวัญกำลังใจ แก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ (เกาะห้วยน้ำคำ) ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่มารับเงินช่วยเหลือในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม