ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้นายชัยชนะ ผลาพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมหอพักน่าอยู่ เรื่อง ส่งเสริมความรู้หอพักปลอดภัย หอพักน่าอยู่ ตามโครงการส่งเสริมตามพระราชบัญญัติหอพัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เกิดองค์ความรู้สาระสำคัญของพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 และการพิจารณาเลือกหอพักที่ปลอดภัย หอพักที่น่าอยู่ ให้เกิดความปลอดภัยต่อสวัสดิภาพ ชีวิตและทรัพย์สินของเด็กและเยาวชน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม