ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น.

ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานประชุม หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรายงานและติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในด้านต่างๆ ของทุกสำนัก/กอง รวมทั้งเป็นการมอบนโยบายการทำงานเพื่อพัฒนาเมืองศรีสะเกษ ให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน และท้องถิ่น

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม