ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

19 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00น. ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ และนายภูมิภัทร มาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ณ ห้องรับรองเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยมี หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในครั้งนี้

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ สร้างเครื่อข่ายภายนอกสถานศึกษา ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ให้นักเรียนได้รับความปลอดภัย ได้รับการดูแลช่วยเหลือทุกคน ร่วมมือในการดำเนินโครงการ/จัดกิจกรรมป้องกัน และเฝ้าดูแลช่วยเหลือในสถานศึกษา สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนักเรียน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม