ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้นายชัยชนะ ผลาพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ซึ่งการอบรมดังกล่าว กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองศรีสะเกษจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน และนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ให้เหมาะสม ตามบริบทของท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนและท้องถิ่นต่อไป

โดยได้รับเกียรติ จากนางจารุรัศน์ โคตรคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ วิทยากรจากวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ และวิทยากรจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ เป็นวิทยากร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม