ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา14.00 น.

ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายชัยชนะ ผลาพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน ประชุม หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ผู้แทนจากส่วนราชการ สถานศึกษา และชุมชนต่างๆ ทั้ง 47 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี

ทั้งนี้พี่น้องประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดของการจัดกิจกรรม และการสมัครร่วมเข้าประกวดต่างๆ ผ่านทาง Facebook เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม