ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายชัยชนะ ผลาพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ อาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท และอาจารย์ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา คณะนักวิจัย และผู้ประเมินภาคสนามในโอกาสเดินทางมาประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2566 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม รอบที่ 2 การลงพื้นที่ภาคสนาม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

โดยมี หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ภาคีเครือข่าย เข้าร่วมในการประเมิน พร้อมให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม ของคณะประเมินในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม