ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น.

ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ภาคีเครือข่าย และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ และคณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และลงพื้นที่ ศูนย์บริการทางสังคมชุมชนทุ่งนาดี โรงเรียนเทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) และวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

สำหรับรางวัลพระปกเกล้า ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคมนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่บริหารจัดการท้องถิ่น สามารถร่วมมือกับเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม