ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.

ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องกฎหมายพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวันและให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)

ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐาน เกิดความเข้าใจ และตระหนักในสิทธิมนุษยชน ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรม 100 คน ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการศูนย์บริการทางสังคม (ผู้สูงอายุ) คณะกรรมการสิทธิสตรี และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุทิน ไชยวัฒน์ ยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ เป็นวิทยากร

ภาพกิจกรรม