ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น.

ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม