ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น.

ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานครู ในสังกัด ร่วมกิจกรรม “อิ่มบุญ สุขใจ ฮ่วมบุญถวายเพล เข้าพรรษา” ภายใต้โครงการทำบุญในวันธรรมสวนะ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดพานทา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชน ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ได้ประกอบกิจกรรม ทำความดี ลด ละ เลิก อบายมุข โดยการทำบุญ ถวายภัตตาหารเพล ถวายสังฆทาน ถวายเทียนพรรษา สืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม