ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้นายชัยชนะ ผลาพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นำหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล พนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ จันทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน และคณะ จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ในโอกาสตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษาและให้กำลังใจบุคลากรที่ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ณ สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองศรีสะเกษ