สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ด้านกายภาพ

          1. ที่ตั้ง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2479 เดิมเป็นเทศบาลขุขันธ์  จังหวัดขุขันธ์  ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนเป็นเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ   เมื่อปี พ.ศ. 2481

           เขตเทศบาลเดิม ครอบคลุมตำบลเมืองเหนือ และตำบลเมืองใต้  ต่อมาในปี พ.ศ.2530  ได้มีการขยายเขตเทศบาลจากเดิม 3.26 ตารางกิโลเมตร ออกไปครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหญ้าปล้อง ตำบลโพธิ์ ตำบลโพนข่า ตำบลหนองครก และตำบลซำ รวมเป็นพื้นที่ 36.66 ตารางกิโลเมตร  แบ่งเป็นพื้นที่พื้นดิน  35.84  ตารางกิโลเมตร  พื้นที่พื้นน้ำ  0.816  ตารางกิโลเมตร พิกัด   แกน x : 15.10719998 แกน y :  10432900146

          2. ลักษณะภูมิประเทศ  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มอยู่ทางตอนเหนือและตอนกลางของจังหวัด ส่วนทางตอนใต้จะเป็นที่ลาดชันและลูกคลื่นลอนตื้นสลับลาดชันพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดจะมีความลาดชัน จากทางตอนใต้ลงสู่แม่น้ำมูลทางตอนเหนือของจังหวัด สภาพดินร้อยละ 60 เป็นดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำดี มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ มีเพียงร้อยละ 4.5 ของพื้นที่จังหวัดเท่านั้น ที่มีระดับความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงค่อนข้างสูง ส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 35.5 เป็นดินภูเขาและเทือกเขาซึ่งทำการกสิกรรมได้ เพียงบางส่วน มียอดเขาสูงที่สุดของจังหวัด คือยอดเขาพนมตาเมือน ในเขตอำเภอขุนหาญ 673 เมตร และมีแนวชายแดนติดกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย รวม 127 กม.(อ.กันทรลักษ์ 76 กม. อ. ขุนหาญ 18 กม. และ อ.ภูสิงห์ 33 กม.)

          3. ลักษณะภูมิอากาศ  ตั้งอยู่บนเนินหลังเต่า  มีลักษณะพื้นที่ลาดเอียงทางทิศใต้ไปทางทิศเหนือ ส่วนทางทิศตะวันออกและทางทิศตะวันตกจะลาดเอียงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีลำน้ำธรรมชาติไหลผ่านรอบตัวเมืองโดย

          4. ลักษณะของดิน สภาพดินร้อยละ 60 เป็นดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำดี มีความ   อุดมสมบูรณ์ต่ำมีเพียงร้อยละ 4.5 ของพื้นที่จังหวัดเท่านั้น ที่มีระดับความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงค่อนข้างสูง ส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 35.5 เป็นดินภูเขาและเทือกเขาซึ่งทำการกสิกรรมได้ เพียงบางส่วน

ด้านการเมือง/การปกครอง

           เขตการปกครอง  มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล  คือ  ตำบลเมืองเหนือ  ตำบลเมืองใต้ และมีพื้นที่บางส่วนในเขตตำบลโพธิ์ ตำบลหนองครก ตำบล

หญ้าปล้อง ตำบลโพนข่าและตำบลซำ

                ทิศเหนือ                ติดต่อกับ         ตำบลโพธิ์ , ตำบลน้ำคำ

                ทิศใต้                    ติดต่อกับ         ตำบลหนองครก , ตำบลโพนข่า ,ตำบลซำ

                ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ         ตำบลโพธิ์

                ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ         ตำบลหญ้าปล้อง

          เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ตั้งอยู่ในตัวจังหวัดศรีสะเกษ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ  โดยทางรถไฟ  515 กิโลเมตร   ทางรถยนต์  600  กิโลเมตร  อยู่ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีโดยประมาณ  70 กิโลเมตร จังหวัดศรีสะเกษมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดอื่น ๆ  ได้แก่

                ทิศใต้                   ติดต่อกับ         ราชอาณาจักรกัมพูชา  โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก เป็นแนวกั้นเขต

                ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ         จังหวัดอุบลราชธานี

                ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ         จังหวัดสุรินทร์

                ทิศเหนือ              ติดต่อกับ         จังหวัดยโสธร , จังหวัดร้อยเอ็ด

สภาพทางสังคม

           ด้านการศึกษา

รายชื่อสถาบันการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
     1. โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)  (ขยายโอกาสทางการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
     2. โรงเรียนเทศบาล 2 “รัชมังคลานุสรณ์”  (ขยายโอกาสทางการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
     3. โรงเรียนเทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา)
     4. โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ 121)
     5. โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนหนองยางหนองม่วง
     6. โรงเรียนเทศบาล 6 มิ่งเมือง
     7.โรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2 ) (ขยายโอกาสทางการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
     8. โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
     9. โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต (ขยายโอกาสทางการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
     10. โรงเรียนมารีวิทยา (ขยายโอกาสทางการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
     11. โรงเรียนรวมสินวิทยา (ขยายโอกาสทางการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
     12. โรงเรียนวัดหลวง (เปิดสอนถึงระดับมัธยมตอนปลาย)
     13. โรงเรียนมหาพุทธาราม (เปิดสอนถึงระดับมัธยมตอนปลาย)
     14. โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
     15. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย (เปิดสอนถึงระดับมัธยมตอนปลาย)
     16. โรงเรียนสตรีสิริเกศ (เปิดสอนถึงระดับมัธยมตอนปลาย)
     17. โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม (เปิดสอนถึงระดับมัธยมตอนปลาย)
     18. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ (ระดับอาชีวศึกษา)
     19. วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ (ระดับอาชีวศึกษา)
     20. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดศรีสะเกษ (ระดับอาชีวศึกษา)
     21. โรงเรียนเทคโนโลยีศรีสะเกษ (ระดับอาชีวศึกษา)
     22. วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ (ระดับอาชีวศึกษา)
     23. โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ (ระดับมัธยมศึกษา)
     24. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
     25. มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
     26. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
     27. โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา (ระดับมัธยมศึกษา)
     28. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ
     29. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองศรีสะเกษ

รายชื่อสถาบันการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
     1. โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)  (ขยายโอกาสทางการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
     2. โรงเรียนเทศบาล 2 “รัชมังคลานุสรณ์” (ขยายโอกาสทางการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
     3. โรงเรียนเทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา)
     4. โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ 121)
     5. โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนหนองยางหนองม่วง
     6. โรงเรียนเทศบาล 6 มิ่งเมือง
     7. โรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ2) (ขยายโอกาสทางการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
     8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหนองยางหนองม่วง
     9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสำนัก
     10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะมะ
     11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมิ่งเมือง

 

           ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
           เทศบาลเมืองศรีสะเกษมีหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คอยควบคุม ดูแล เตรียมการและอำนวยความสะดวกในการป้องกัน บรรเทาและระงับสาธารณภัย
เพื่อให้พร้อมบริการได้ทันทีเมื่อมีเหตุการณ์  และประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ  โดยมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

          เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย  มีดังนี้
     1. รถยนต์กู้ภัย จำนวน 1 คัน
     2. รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 5 คัน
     3. รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 5 คัน
     4. รถยนต์บันไดเลื่อนอัตโนมัติ จำนวน 1 คัน
     5. รถยนต์กระบะบรรทุก จำนวน – คัน
     6. รถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 4 คัน
     7. เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบทุ่นลอยน้ำได้ จำนวน – เครื่อง
     8. เครื่องสูบน้ำดีเซลขนาด 9.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง
     9. เครื่องสูบน้ำดีเซลขนาด 11 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง
     10. ปั๊มสูบน้ำแบบปั๊มแช่ ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
     11. ปั๊มสูบน้ำแบบปั๊มแช่ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน – เครื่อง
     12. เครื่องดับเพลิงเคมี จำนวน 40 เครื่อง
     13. เรือไฟเบอร์กลาส จำนวน – ลำ
     14. เครื่องสูบน้ำดีเซล จำนวน 3 เครื่อง
     15. เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 5 เครื่อง
     16. รถจักรยานยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน
     17. เรือกู้ภัยท้องแบนอลูมิเนียมพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 1 ลำ

          อัตรากำลังในการปฏิบัติงาน มีดังนี้
     1. พนักงานเทศบาล จำนวน 11 คน
     2. ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน
     3. พนักงานจ้าง จำนวน 43 คน
     4. อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 968 คน