ประชุมประชาคม การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในช่วงฤดูฝน (ชุมชนหนองแม็ก)