ประวัติความเป็นมา

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

     ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่  29  พฤศจิกายน  2479  เดิมเป็นเทศบาลขุขันธ์  จังหวัดขุขันธ์  ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนเป็นเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  

เมื่อปี พ.ศ.2481     

     เขตเทศบาลเดิม ครอบคลุมตำบลเมืองเหนือ และตำบลเมืองใต้  ต่อมาในปี พ.ศ.2530 ได้มีการขยายเขตเทศบาลจากเดิม 3.26 ตารางกิโลเมตร ออกไปครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหญ้าปล้อง ตำบลโพธิ์ ตำบลโพนข่า ตำบลหนองครก และตำบลซำ

     รวมเป็นพื้นที่ 36.66 ตารางกิโลเมตร  แบ่งเป็นพื้นที่พื้นดิน  35.84  ตารางกิโลเมตร  พื้นที่พื้นน้ำ  0.816  ตารางกิโลเมตร พิกัดแกน x : 15.10719998 แกน y :  10432900146

แผนที่เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เบอร์ติดต่อ 045-620211-4

ลักษณะภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ

    ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มอยู่ทางตอนเหนือและตอนกลางของ  จังหวัด ส่วนทางตอนใต้จะเป็นที่ลาดชันและลูกคลื่นลอนตื้นสลับลาดชันพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดจะมีความลาดชัน จากทางตอนใต้ลงสู่แม่น้ำมูลทางตอนเหนือของจังหวัด

สภาพดินร้อยละ 60 เป็นดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำดี มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ มีเพียงร้อยละ4.5 ของพื้นที่จังหวัดเท่านั้น ที่มีระดับความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงค่อนข้างสูง ส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 35.5 เป็นดินภูเขาและเทือกเขาซึ่งทำการกสิกรรมได้

เพียงบางส่วน มียอดเขาสูงที่สุดของจังหวัด คือยอดเขาพนมตาเมือน ในเขตอำเภอขุนหาญ 673 เมตร และมีแนวชายแดนติดกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย รวม 127 กม.(อ.กันทรลักษ์ 76 กม อ. ขุนหาญ 18 กม. และ อ.ภูสิงห์ 33 กม.) 

            ลักษณะภูมิอากาศ ตั้งอยู่บนเนินหลังเต่า 

มีลักษณะพื้นที่ลาดเอียงทางทิศใต้ไปทางทิศเหนือ ส่วนทางทิศตะวันออกและทางทิศตะวันตกจะลาดเอียงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีลำน้ำธรรมชาติไหลผ่านรอบตัวเมืองโดย

ลักษณะของดิน  สภาพดินร้อยละ 60 เป็นดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำดี มีความ   อุดมสมบูรณ์ต่ำมีเพียงร้อยละ4.5 ของพื้นที่จังหวัดเท่านั้น ที่มีระดับความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงค่อนข้างสูง ส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 35.5 เป็นดินภูเขาและเทือกเขาซึ่งทำการกสิกรรมได้ เพียงบางส่วน