ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.

ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ นายพิพัฒฬ์ นะรุน ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และ นางสุพรรณี พวงนิธิพันธ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เข้ารับรางวัลในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบฯ ซึ่งทางเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้รับรางวัล ชมเชย ประเภทโดดเด่น ประจำปี 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 62 แห่ง ที่ได้รับรางวัลว่า นับตั้งแต่ปี 2546 ที่มีการมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 21 ปี รัฐบาลโดยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการบริหารจัดการที่ดี และมีความพยายามให้ท้องถิ่นสร้างสรรค์นวัตกรรมในการบริการประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้ง ยังเป็นเครื่องยืนยันถึงผลการทำงานที่มีความเป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า และช่วยยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับระดับสากล

นายกรัฐมนตรี กล่าวในตอนท้ายว่า ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลในวันนี้ นำเงินรางวัลที่ได้รับไปพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และสร้างนวัตกรรมท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม