เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ได้รับรางวัล องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี

ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566