ผู้บริหาร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ส่วนบริหารการคลัง

ฝ่ายบริหารการคลัง

ฝ่ายสถิติการคลัง

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

ส่วนพัฒนารายได้

ฝ่ายพัฒนารายได้

ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน