ผู้บริหาร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง

ฝ่ายควบคุมอาคาร

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง

ฝ่ายวิศวกรรมโยธา

ฝ่ายสถาปัตยกรรม

ส่วนการโยธา

ฝ่ายสาธารณูปโภค

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล