ผู้บริหาร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลุ่มงานนิติการ