ผู้บริหาร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ฝ่ายบริการสาธารณสุข