กิจกรรมข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขอความร่วมมือ ประชาชนผู้เลี้ยงสุนัข ให้ท่านเลี้ยงดูสุนัขให้ถูกสุขลักษณะ
โดย จัดสถานที่เลี้ยงให้เหมาะสม ควบคุมสุขนัขไม่ให้ออกนอกอาคารบ้านเรือน
ควบคุมสุนัขไม่ให้ก่อเหตุเดือดร้อนลำคาญ ส่งเสียงดังรบกวน
หากมีการร้องเรียนร้องทุกข์ เรื่องสุนัขก่อเหตุเดือดร้อนลำคาญ เทศบาลจะดำเนินการจับสุนัขไปที่พักคอย
และจะประกาศตามหาสุนัขเป็นเวลา 30 วัน เพื่อให้เจ้าของมาแสดงตนพร้อมชำระค่าเลี้ยงดูตามจริง
หากไม่มีผู้มาติดต่อขอรับสุนัข ให้เข้าข่ายเป็นสุนัขจรจัดหรือสุนัขไม่มีเข้าของ ก็ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอำนาจดำเนินการตามเห็นสมควร ด้วยความปราถนาดี จาก เทศบาลเมืองศรีสะเกษ