ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2565

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยกองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ วัดป่าดอนแก้วห้วย ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลายให้สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่ต่อไป