ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบประกาศเกียรติ ให้แก่ นางสาววิไลย์ ดวงศรี พนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และ นายธเนศ เวศย์พยัต พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลพนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดยพนักงานดีเด่น เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณ พนักงานดีเด่น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการ เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของเทศบาลเมืองศรีสะเกษทุกระดับได้เห็นความสำคัญของการทำความดีและยึดถือเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตน และเพื่อสรรหาบุคลากรที่มีจรรยาบรรณดีงาม มีผลงานดีเด่นโดยยึดถือความประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินโครงการทำให้เทศบาลเมืองศรีสะเกษมีบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดีของการเป็น ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งการยกย่องเชิดชูบุคลากรทำให้บุคลกรมีขวัญและกำลังใจที่ดี เมื่อบุคลากรมีขวัญ และกำลังใจที่ดีย่อมปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาองค์การให้ก้าวหน้าเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้ ยังผลในการให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ