ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบประกาศเกียรติคุณ

ให้แก่ นายสวัสดิ์ ดวงตะวัน ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ห้องรับรอง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ได้อุทิศตน ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อเกิดประโยชน์แก่องค์กร และท้องถิ่น

โดยมี หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล พนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมเป็นเกียรติ ในครั้งนี้